Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, NN 112/2018